Alapszabály

 
I. Általános rendelkezések
 
I.1 Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (továbbiakban OAFSZ) az 1902-ben megalakult és 1984-ig működő Asztalos Ipartestület jogutódja. Az OAFSZ tömöríti az asztalos- és faiparban, illetve az asztalos- és faipar területéhez kapcsolódó iparágakban tevékenykedő egyéni és társas vállalkozásokat, a szakma, illetve a szövetség által képviselt célok, eszmék iránt elkötelezett magánszemélyeket, az asztalos- és faipar számára gyártó, illetve a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokat, valamint egyéb az asztalos- és faipar számára szolgáltatásokat, tanácsadást, oktatást végző vállalkozókat, társaságokat és oktató-továbbképző intézeteket.
A szövetség szakmai és gazdasági érdekképviseletét, érdekvédelmet és érdekérvényesítést ellátó munkaadói szervezet.
I.2 Az OAFSZ társadalmi szervezet, amely a Küldöttgyűlés által elfogadott Alapszabály szerint működik.
Tevékenységét pártok, csoportosulások beavatkozásától függetlenül, ideológiai befolyástól mentesen végzi.
Az OAFSZ jogi személy.
I.3 Az OAFSZ adatai:
Név: Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ)
Működési terület: Magyarország.
Székhely: 8440 Herend. Külterület 010/44 hrsz.
Cím: 8440 Herend, Külterület 010/44 hrsz.
 
II. Az OAFSZ célja és fő feladatai
 
Az OAFSZ alapfeladata kettős, egyrészről ellátja tagjai szakmai-gazdasági érdekvédelmét és szakmai-gazdasági érdekképviseletét, másrészről biztosítja a munkavégzésükhöz szükséges szakmai információk és műszaki-gazdasági, vállalatirányítási információk megszerzésének feltételeit.
Az OAFSZ működésének célja, hogy az asztalos- és faiparban tevékenykedő vállalkozók/vállalkozások termék-előállításával, piacra-jutásával, hulladékkezelésével, a termelőeszközök karbantartásával, közvetlen kiszolgáló-létesítményeivel azok felszerelésével kapcsolatos műszaki, műszaki- gazdasági feladatok megoldásában, szakmai-gazdasági érdekeik védelmében, és a feladatok teljesítésére történő felkészítésében (oktatás) segítséget nyújtson tagjai számára.
Az OAFSZ állandó és alkalmi szakmai fórumokat hoz létre és biztosítja működésük feltételeit. A szakmai fórumok feladata, hogy megteremtse tagjai részére és tagjai között az információáramlást, segítse a szakhatóságok, felügyelő szervek és a tagság közötti együttműködést.
Az OAFSZ által működtetett szakmai fórumok: konferenciák, tanácsadások, tevékenység konzultációk, kiállítások, bemutatók, szak- és üzletember-találkozók, állandó és alkalmi szakbizottságok.
Az OAFSZ állandó és alkalmi bizottságai véleménye alapján állást foglal mindazokban a műszaki kérdésekben, melyek állami, hatósági vagy testületi kezdeményezésűek, és a szakterületet érintik. Az OAFSZ az illetések fórumokon álláspontját kifejti és annak érvényre juttatására törekszik.
Az OAFSZ szaktanácsadó szolgálatot és információs adatbankot tart fenn, annak érdekében, hogy a tagjainál felmerülő egyedi problémák megoldását segítse.
Az OAFSZ feladata, hogy megszervezzen és gondozzon minden olyan szaktanfolyamot, továbbképzést (posztgraduális képzés), melyet tagjai kezdeményeznek, kiemelten azokat, melyek elvégzése a szakterületéhez tartozó speciális tevékenységek ellátásának előfeltétele.
Az OAFSZ az állami, önkormányzati szakképzést és átképzést szakmai tanácsadással, valamint oktatási együttműködéssel támogatja.
Az OAFSZ a területéhez tartozó szakirodalom (alkalmi kiadványok, folyóiratok, szakkönyvek) kiadásában részt vesz, illetve kezdeményezi és támogatja azok megjelentetését.
Az OAFSZ kapcsolatot tart külföldi szakmai szervezetekkel, szervezi tagjai kapcsolatfelvételét.
Az OAFSZ kapcsolatot kezdeményez és tart fenn minden kapcsolódó szövetséggel, és tagjainak támogatásával, azokkal együttműködik.
Részt vesz a faipart érintő újdonságok széleskörű ismertetésében, oktatásában.
Megszervezi az információáramlást a szakmában dolgozó gyártó, tervező, oktató, kereskedő cégek, ill. magánszemélyek között.
Aktívan közreműködik a faipari oktatás és mestervizsgaképzés szervezésében, lebonyolításában.
Részt vesz a faipart érintő piacgazdasági feladatok szervezésében, közreműködik az üzletszerű hasznosításban.
Számítógépes adatfeldolgozás, adatgyűjtés a faiparon belül.
Az OAFSZ kiadja, kiadatja, ill. szerződést köt a szövetség folyóiratának vagy hivatalos fórumának kiadására.
Figyelemmel kíséri a sajtót, sajtótevékenységet folytat, valamint szorgalmazza, hogy készüljenek tv- és rádióműsorok a faipar népszerűsítésére.
Az OAFSZ a Magyarországon megrendezésre kerülő szakmai vásárokat, kiállításokat támogatja, azok rendezésében aktív szerepet vállal.
Alapítványt hozhat létre, kitüntetést adományozhat.
III. Az OAFSZ gazdálkodása és vagyona
III.1. Az OAFSZ a tagjai és pártoló tagjai által befizetett tagdíjból, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételéből éves költségvetési terv szerint gazdálkodik a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok szerint.
III.2. Az éves tagdíjat az Elnökség határozza meg.
III.3. A létrejött vagyon az OAFSZ tulajdona.
IV. Tagsági viszony és formái, a tagsági viszonnyal
 kapcsolatos jogok, és kötelezettségek, a tagság megszűnése
IV.1. Az OAFSZ tagjai jogállás szerint lehetnek:
 • rendes tagok,
 • pártoló tagok,
 • tiszteletbeli tagok,
 
Az OAFSZ bármely jogállású tagja kizárólag – magánszemély tag esetén – büntetlen előéletű magyar állampolgár, valamint – jogi személyiségű tag esetén – magyarországi bejegyzésű olyan szervezet lehet, amely nem áll sem felszámolás, sem pedig végelszámolás alatt.
 
IV.1.1.Rendes tag:
Egyéni tag
 • Vállalkozói igazolványa, cégbejegyzése szerint az asztalos- és faiparban, illetve az asztalos- és faipar szakterületéhez kapcsolódó iparágakban termelő tevékenységet folytat, vagy képesítése szerint kötődik a faipari vagy ahhoz kapcsolódó szakmákhoz.
Jogi személyiségű tag:
 • Az előző pontban meghatározott tevékenységet folytató gazdasági társaság.
 • Az asztalos- és faipar, illetve a kapcsolódó szakmákban képzést folytató intézmények.
IV.1.2.Pártoló tag:
Egyéni tag:
 • Mindenki, aki a szervezet alapszabályát elfogadja, és céljaival azonosulni tud.
Jogi személyiségű tag:
 • Az asztalos- és faipar számára termelőeszközt, alapanyagokat, kellékeket, kiegészítőket, félkész termékeket forgalmazó és gyártó, valamint a fenti termékellátási témakörökben szolgáltatást, oktatást nyújtó vállalatok, illetve vállalkozók.
IV.1.3.Tiszteletbeli tag:
Mindenki, akit az OAFSZ Közgyűlése tiszteletbeli tagnak választ.
 
IV.2. Az OAFSZ tag jogállása:
IV.2.1.A rendes tag jogai és kötelezettségei:
 • közvetlen részvétel az OAFSZ rendezvényein,
 • szavazati jog az OAFSZ országos Közgyűlésén,
 • az OAFSZ-ban bármelyik tisztségre választható
 • az OAFSZ rendezvényein kedvezményes részvétel,
 • az OAFSZ folyóiratát külön költségtérítés nélkül megkapja,
 • vásárlási kedvezményt vehet igénybe,
 • bármikor javaslattal élhet a szövetség működésével és gazdálkodásával kapcsolatban,
 • cégtábláján feltüntetheti, hogy tagja a szövetségnek és bármilyen hivatalos iraton használhatja a szövetség emblémáját,
 • lehetőségeihez képeset köteles részt venni az OAFSZ rendezvényein, és támogatja azok sikeres lebonyolítását,
 • köteles a jelen Alapszabályban rögzítettek szerint tagdíjat fizetni,
 • nem veszélyeztetheti az OAFSZ céljának megvalósítását és az OAFSZ tevékenyégét,
 • köteles a Közgyűlés és az Elnökség határozatait végrehajtani.
IV.2.2.A pártoló tag jogai és kötelezettségei:
 • a rendes tagra vonatkozó valamennyi jog megilleti, a szavazati és választhatósági jog kivételével,
 • tanácskozási joggal részt vehet az OAFSZ Közgyűlésén,
 • lehetőségeihez képest részt vesz az OAFSZ rendezvényein, és támogatja azok sikeres lebonyolítását,
 • köteles az OAFSZ célkitűzéseit és tevékenységét szakmai, erkölcsi és anyagi támogatásával biztosítani, azonban rendszeres tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.
 
IV.2.3.A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei:
 • a rendes taggal azonos jogok illetik meg, azzal, hogy vezető tisztségviselőnek nem választható meg, szavazati joggal nem rendelkezik, nincs tagdíjfizetési kötelezettsége, továbbá a szövetség működésével és gazdálkodásával kapcsolatban javaslattétellel nem élhet, de tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés ülésein.
 • köteles az OAFSZ célkitűzéseivel azonosulni, azok megvalósítása érdekében a szövetség tevékenységét, működését nem veszélyeztetni,
 • közreműködik az OAFSZ jó hírnevének terjesztésében, előmozdítja a szövetség szakmán belüli pozitív megítélését.
 • illetve mindazon jog megilleti, amely az OAFSZ és a társult tag között megkötött szerződés tartalmaz.
 
IV.3.Tagdíj:
A pártoló tag és a tiszteletbeli tag kivételével az OAFSZ bármelyik tagsági viszonyban lévő tagja tagdíjat köteles fizetni. Tagdíjkedvezményről az elnökség dönthet. A tagsági viszony és a tagdíj naptári évre vonatkozik. Az Elnökség által minden évben meghatározott tagdíj mértékét a tagdíjfizetésre kötelezettek az Egyesült bankszámlájára történő utalással vagy az Egyesület által kiadott csekkel kötelesek legkésőbb az adott év szeptember 1. napjáig befizetni.
IV.3.1. Tagdíjcsoportok:
 1. Rendes tagságú egyéni tag.
 2. Rendes tagságú jogi személyiségű tag.
 
IV.4. A tagsági viszony megszűnése
A tagság megszűnik az OAFSZ megszűnésével.
A tagság automatikusan megszűnik a tag, mint jogi személy megszűnésekor, illetve a természetes személy szakirányú tevékenysége megszűnésekor, illetve halálakor.
A tagság megszűnik kilépéssel.
A tagság megszűnhet kizárás útján az Etikai Bizottság javaslata, előterjesztése alapján. Ki lehet zárni azt a tagot, aki az OAFSZ érdekét veszélyezteti vagy az Alapszabályt súlyosan megszegi.
A tagoknak jogszabályt, az OAFSZ jelen Alapszabályát vagy a közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén – bármely tag vagy szerv kezdeményezésére – a Közgyűlés a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörén belül dönt a tag kizárása felől.
A kizárt tag a sérelmeznek tartott, Közgyűlés által hozott kizárást elrendelő határozatának bírósági felülvizsgálatát attól az időponttól számított 30 napon belül kezdeményezhet, amikor a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna.
Kizárás a Közgyűlés hatásköre. Tiszteletbeli tag esetében a cím visszavonásával.
 
Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnik továbbá abban az esetben, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Ilyen esetben a jogviszony az egyesület általi felmondás útján szűnik meg. A felmondás gyakorlása előtt azonban az egyesület köteles írásban, tértivevénnyel megküldött felszólító levél formájában a tagot az elmaradt mértékű fizetési kötelezettségének teljesítésére 15 (tizenöt) napos határidővel felhívni. A megszabott határidőben a teljesítés elmaradása esetén az egyesület 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani a tagsági jogviszonyt.
V. Az OAFSZ szervezete
V.1. A Közgyűlés
V.2. Elnökség
V.3. Kibővített elnökség
V.4. Elnök
V.5. Alelnök
V.6. Területi szervezetek
V.7. OAFSZ Szakmai Tagozatok
V.8. Felügyelő Bizottság
V.9. Etikai Bizottság
V.10. Jelölő Bizottság
V.11. Választási Bizottság
V.12. Központi Iroda
V.13. Ügyvezető
 
V.1. Közgyűlés
V.1.1. Az OAFSZ legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a szövetség tagjaiból, valamint a szövetség szakmai szervezeteinek küldötteiből áll.
 
A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot meghívó küldése útján kell meghívni. A meghívónak tartalmaznia kell az OAFSZ nevét és székhelyét, a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését, és a Közgyűlés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
 
A Közgyűlés összehívása, a meghívók kiküldése levélben, postai úton történik.
 
A Közgyűlést az Elnök által kijelölt bármely arra alkalmas helyszínen meg lehet tartani.
 
Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani.
 
A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással választja.
Közvetlenül a szavazást követően az Elnök – a szavazatszámlálók segítségével – összesíti a leadott szavazatokat, akként, hogy megállapítja a szavazásra jogosultak számát, valamint a határozati javaslatra „igen” szavazatot leadók számát. Amennyiben ezen számítás alapján az egyszerű többség, vagy – amennyiben az adott kérdésben a jelen Alapszabály vagy jogszabály minősített többséget ír elő – az előírt mértékű minősített többség megállapítható, úgy az elnök szóban kihirdeti a jelenlévő tagoknak, hogy a határozat meghozatalra került, ellenkező esetben azt, hogy a határozat nem került meghozatalra.
A Közgyűlésen a levezető elnöknek az OAFSZ valamely alelnökét kéri fel.
A jegyzőkönyv hitelesítőket és a szavazatszámlálókat a Közgyűlés az ülés elején a levezető elnök kéri fel, akiket e tisztség általuk történt elfogadása után a Közgyűlés az általános szabályok szerint választ meg.
Jegyzőkönyvvezetőnek – a levezető elnök javaslata alapján – akár az OAFSZ tagja, akár a Közgyűlésen résztvevő más személy is megválasztható.
A szavazati jog gyakorlásának feltétele az egyesületi tagság, Közgyűlés tartása esetén pedig további feltétel a tag személyes jelenléte ( a távszavazás szablyait jelen  Alapszabály eltérően állapítja meg).
 
V.1.2. Az országos szakmai szervezetek küldötteinek megbízása 4 évre szól.
V.1.3. A megválasztásra kerülő küldöttek száma:
Szakmai szervezeteknél 4 fő.
 
V.1.4. A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a ½ óra múlva összehívott Közgyűlés a résztvevők számára való tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlés részközgyűlések formájában is megtartható megyénként vagy területi-statisztikai régiónként.
A részközgyűléseket azonos napirendi pontokkal kell összehívni. A részközgyűlés határozatképes, ha azon a megye, statisztikai régió tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a ½ óra múlva összehívott részközgyűlés a résztvevők számára való tekintet nélkül határozatképes – e körülményt a részközgyűlés meghívójának külön figyelemfelhívás keretében tartalmaznia kell. A részközgyűlések eredményeit 30 napon belül kell összesíteni és a Közgyűlés tagjai számára elérhetővé tenni.
 
V.1.5.A Küldöttgyűlés 2/3-os szavazati többsége szükséges:
- az OAFSZ felszámolása,
- az OAFSZ más szövetséghez, egyesülethez történő csatlakozása, beolvadása esetén.
 
Egyéb határozathozataloknál a minősített többségi szavazat elegendő (50%+1).
V.1.6.Az elnök sürgős testületi döntést igénylő kérdésekben rendkívüli Közgyűlést hívhat össze. A Közgyűlést össze kell hívni az elnökség 4 tagjának vagy a tagok 15%-ának – az ok írásban történő megjelölésével - tett indítványa alapján.
V.1.7. A Küldöttgyűlés az OAFSZ összes ügyében dönt, de a kizárólagos döntési hatáskörén kívül bármilyen hatáskört átruházhat az OAFSZ más területeire.
Kizárólag a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
 • Az OAFSZ Alapszabályának jóváhagyása, módosítása.
 • Az elnök és az elnökség tagjainak megválasztása.
 • Az elnökség beszámoltatása.
 • A Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság megválasztása és ezen bizottságok javaslata alapján az OAFSZ jogi személyiségének keretén belül működő szervezeti egységek megszűntetése, felszámolása (területi-szakmai szervezetek),
 • Az éves költségvetés elfogadása.
 • Jelölő és Választási Bizottság megválasztása.
 • Az OAFSZ felszámolása.
 • Az OAFSZ más szövetséghez, egyesülethez történő csatlakozása.
 
V.1.8. A Közgyűlés titkos szavazással négy évre megválasztja az OAFSZ elnökét, alelnökeit (elnökségét), Felügyelő Bizottságát és Etikai Bizottságát. Egyszerű többséggel, nyílt szavazással megválasztja négy évre az OAFSZ Választási és Jelölő Bizottságát az elnökség megválasztásával párhuzamosan.
 
V.1.9. A Közgyűlésen való szavazati jog gyakorlásának feltétel a tg személyes jelentése.
 
V.2.Elnökség
V.2.1. Az elnökség a Közgyűlés közötti időben az OAFSZ irányító testülete.
Üléseit negyedévenként, illetve szükség szerint tartja.
Tagjai: elnök, alelnök. Meghívottak: a felügyelő bizottság és az etikai bizottság elnökei.
V.2.2. Az elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással négy évre választja.
Az elnökség tagjai visszahívhatók.
V.2.3. Az elnökség feladata: az elnökség dönt minden olyan ügyben, amit az Alapszabály nem utal kifejezetten a Közgyűlés hatáskörébe, így:
- irányítja és felügyeli az OAFSZ működését és gazdálkodását,
- végrehajtja és végrehajtatja a Közgyűlés határozatait,
- felügyeli az OAFSZ –iroda tevékenységét,
- évente egyszer összehívja a tagokat egy fórumra,
- megválasztja az állandó bizottságok kivételével a szövetség bizottságait, irányítja és ellenőrzi azokat,
- koordinálja a szakmai szervezetek tevékenységét,
- kidolgozza és a Küldöttgyűlés elé terjeszti a szövetség éves költségvetését,
- határoz a Közgyűlés által alapított kitüntetések és díjak odaítéléséről.
Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja.
Az ülések összehívásáról és előkészítéséről az elnök jóváhagyásával az ügyvezető (főtitkár) gondoskodik.
V.2.4. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
V.2.5. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze.
 
V.3.Kibővített elnökség
Az országos elnökség véleményalkotó tanácsadó testülete.
Tagja:
 • országos elnökségi tagok
 • területi szervezetek elnökei
 • szakmai szervezetek elnökei
A kibővített elnökséget az országos elnök hívja össze szükség esetén
V.4.Az OAFSZ elnöke
A Közgyűlés által megválasztott elnök teljes joggal és valamennyi ügyre kiterjedően képviseli az OAFSZ-ot.
V.4.1. Az elnök feladatai:
-     az OAFSZ képviselete,
-     felelős az OAFSZ gazdálkodásáért,
-     az OAFSZ szervezet irányítása, felügyelete,
-     munkáltatói jog gyakorlása az ügyvezető felé, ha az ügyvezető munkaviszonyban áll az OAFSZ-szal,
-     összehívja a Közgyűlést,
-     mindazon feladatok ellátása, amellyel a Közgyűlés és az elnökség megbízza.
 
V.5.Alelnökök – számuk 6 fő
Az OAFSZ feladatainak közvetlen ellátására hivatott döntéshozó társadalmi személyek.
V.5.1. Az alelnök feladata:
-     az OAFSZ korlátozott képviselete,
-     önálló feladatkörökben teljes felelősséggel történő eljárás,
-     az OAFSZ általános irányítása, ellenőrzése,
-     mindazon feladatok ellátása, amellyel a Közgyűlés és az elnökség megbízza.
-     Az alelnököket az OAFSZ egy-egy részterületének működésével kapcsolatos teendők teljes jogkörű és folyamatos irányításával és ellenőrzésével kell megbízni.
-     A részterület működésével kapcsolatos gondokról, problémákról és eredményekről az elnökségi üléseken beszámolni köteles.
-     A különböző részterületek felosztását és pontos meghatározását az elnökség végzi.
 
V.6.A vezető tisztségviselők (elnök, alelnökök) összeférhetetlenségi szabályai
- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- Nem lehet az OAFSZ vezető tisztségviselője az a személy – az eltiltás hatály alatt -, akit olyan foglalkozástól tiltották el jogerős bírói ítélettel, amely tevékenységet az egyesület folytatja.
- Akit vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az OAFSZ vezető tisztségviselője.
 
V.7.Területi szervezetek
V.7.1. A területi szervezetek az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség jogi keretein belül megyei vagy regionális alapon működnek, a megyék, a megyei szervezetek – döntésük alapján- regionális szervezeteket is létre hozhatnak. A regionális szervezetek több megyei szervezet egyesüléséből jöhetnek létre. A területi szervezet nem önálló jogi személy.
V.7.2. A területi szervezet feladata:
-   a helyi szakági érdekvédelem és érdekképviselet, érdekérvényesítés,
-   a helyi kapcsolatrendszer kiépítése, működtetése,
-   működési területén az OAFSZ működésének folyamatos biztosítása,
-   rendezvények szervezése,
-   a tagokkal rendszeres kapcsolattartás,
-   tagszervezés.
V.7.3. A területi szervezetek az adott megyében lévő OAFSZ tagok hozhatják létre alakuló ülésen.
A területi/megyei szervezetek legfőbb döntéshozó szerve a szövetség megyei területi szervezetében érvényes tagsággal bíró tagok gyűlése, a taggyűlés. Részközgyűlés esetén a taggyűlés tagsága megegyezik a részközgyűlés tagságával.
A területi szervezet elnökségét a területi/megyei szervezet tagsága a vezetőségválasztó területi taggyűlésen választja meg 4 évre.
A területi szervezeteket két taggyűlés között a területi/megyei szervezet operatív irányító szervezete, az elnökség irányítja és képviseli.
Az elnökség tagja: 1 fő elnök és az elnökségi tagok.
A mandátumok lejárása esetén, a ciklus végén a 4-ik évben, az újraválasztást a leköszönő megyei elnökség kötelessége és felelőssége megszervezni.
Azon megyékben, ahol nem választanak új küldötteket és vezetőséget a ciklus végéig, 3 megyei tag kérése alapján a központi iroda megszervezi a megyei vezetőség választó rendezvényt a megye költségére.
A területi szervezet működésben önálló egység. Működésének feltételeit, kereteit az OAFSZ elnöksége határozza meg.
V.7.4. A területi taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a területi tagok 50%-a + 1 fő részt vesz.
Az alakuló ülésen a jelenlévők nyílt szavazással, egyszerű többséggel megválasztják vezetőiket egyéves időtartamra.
A későbbiek során a területi szervezet vezetőségét négy évre választják.
A megválasztott vezetőség tagjai maguk közül megválasztják a vezetőségválasztó területi taggyűlésen a szervezet elnökét.
V.7.5. A területi szervezet szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal hívja össze Taggyűlését.
 
V.8.Az OAFSZ szakmai tagozatai
V.8.1. Az OAFSZ összetételét figyelembe véve országos szinten szakmai tagozatot hozhatnak létre.
A szakmai tagozatok csoportjait az elnökség határozza meg úgy, hogy egy szakmacsoportban csak egy tagozat működhet az OAFSZ keretein belül, amely nem önálló jogi személyiség.
V.8.2. A szakmai tagozat feladata:
-  gondozza a szakterületeken felmerülő ügyeket,
- közreműködik szakmai rendezvények szervezésében,
-  a szakmát érintő speciális kérdésekben képviseli tagtársai érdekeit.
V.8.3. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az OAFSZ szakmai tagozatainak működésére a területi szervezetekre vonatkozó szabályok érvényesek.
 
V.9. Felügyelő Bizottság
Az OAFSZ szabályos, előírásszerű működését és gazdálkodását ellenőrző, felügyelő testület.
Létszáma: 3 fő.
Tagjait a Közgyűlés választja meg.
Beszámolási kötelezettsége csak a Közgyűlés felé van.
A Felügyelő Bizottság hatásköre
A Közgyűlés elé kerülő határozati javaslatok törvényes felügyelete.
A szövetség alapszabály szerinti működésének vagyonkezelésének ellenőrzése.
Köteles 3 évenként a szövetség költségvetését független könyvvizsgálóval megvizsgáltatni és annak eredményéről a Közgyűlésnek beszámolni. A Közgyűlés elé terjesztett éves költségvetést csak a Felügyelő Bizottság tartalmi, formai ellenőrzése után lehet elfogadásra előterjeszteni.
A Felügyelő Bizottság elnökének joga és kötelezettsége a Közgyűlés összehívása, ha
 • súlyos törvénysértést tapasztal,
 • súlyos alapszabálysértést észlel és az elnökség ezt nem szűnteti meg.
 • pénzügyi - gazdasági szabálysértést tapasztal, és az elnökség ezt nem szünteti meg.
A felügyelő bizottsági ciklus az elnökségi ciklussal egybevágóan 4 év.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.
 
V.10.Etikai Bizottság
Az OAFSZ tagjainak kapcsolatosan felmerülő etikai kérdésekben jár el. Létszáma: 3 fő.
Tagjait a Közgyűlés választja meg.
Javaslatait az elnökség és a Közgyűlés irányában teheti meg. Döntéseit önállóan hozza, a tagra nézve nem kötelező érvénnyel (ajánlás).
Munkájáról a Közgyűlésnek számol be.
Az etikai bizottsági ciklus az elnökségi ciklussal egybevágóan 4 év.
 
V.11.Jelölő Bizottság
OAFSZ-on belüli szervezeti, személyi változások esetén, időszakos és rendes választási ciklus időszakában
elvégzi a személyi jelöléseket és előkészíti a választást.
Létszáma: 3 fő, melyet a Közgyűlés választ.
A jelölőbizottsági ciklus az elnökségi ciklussal egybevágóan 4 év.
V.12. Választási Bizottság
Az OAFSZ-on belüli választások technikai lebonyolítása és a választások tisztaságának, törvényességének ellenőrzése, felügyelete.
Létszáma: 3 fő, melyet a Közgyűlés választ.
A választási bizottsági ciklus az elnökségi ciklussal egybevágóan 4 év.
V.13. Az OAFSZ-iroda, ügyvezetők
V.13.1. Az OAFSZ-iroda az OAFSZ döntés-előkészítő, operatív ügyintéző és végrehajtó testülete, mely a folyamatos működést hivatott biztosítani.
Vezetői: ügyvezetők vagy főtitkár az OAFSZ főállású alkalmazottai, vagy az OAFSZ ügyvitelét szerződéses keretek között ellátó vállalkozó, ill. vállalkozás munkatársai.
V.13.2. Az OAFSZ-iroda ügyrendjét az elnökség hagyja jóvá.
V.13.3. Az OAFSZ-iroda tevékenysége:
- nyilvántartja az OAFSZ tagságát, figyelemmel kíséri a tagdíjak befizetését,
- előkészíti és szervezi a Közgyűlés és az elnökség üléseit,
- a Közgyűlés, illetve a testületek megbízatása alapján elemzéseket, javaslatokat készít az általuk eldönthető kérdésekről,
- jóváhagyásra előkészíti az OAFSZ éves költségvetést,
- ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés vagy az elnökség megbízza.
V.13.4. Az OAFSZ-iroda keretében szakreferensek (megbízott külső munkatársak) működnek.
A szakreferensek feladata az iroda ügyrendjében kerül meghatározásra.
V.14. Az ügyvezetők feladata
- irányítják az OAFSZ munkáját,
- elkészíttetik és jóváhagyásra előterjesztik az OAFSZ-iroda ügyrendjét,
- munkáltatói jogot gyakorolnak az iroda munkatársai tekintetében,
- teljes felelősséggel szervezik az iroda gazdálkodását,
- jóváhagyásra előterjesztik az iroda éves költségvetését,
- végrehajtják a Közgyűlés és a testületek határozatait,
- segítik a szakbizottságok érdekfeltáró-, érvényesítő tevékenységét.
- az elnökség jóváhagyásával jogosultak a szövetség képviseletében
- helyettesíthetik az elnököt v. alelnököket, képviselik a szövetséget, beszámolnak az elnökségnek a két ülésszak között végzett munkáról.
Az ügyvezetők az OAFSZ valamennyi vezetői fórumán tanácskozási joggal vesznek részt.
VI.1. Az OAFSZ kapcsolata más szervekkel
Az OAFSZ más társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyéb intézménnyel, valamint nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésének rendjét, az Alapszabály szellemében, külön megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodásokat az elnökség, illetve annak megbízásából egy-egy tagja köti az OAFSZ nevében, amelyekről a soron következő Közgyűlés tájékoztatja.
 
 
 
VII. Záradék
Az Alapszabályban szereplő OAFSZ-testületek és bizottságok részletes szabályozása az OAFSZ belső szabályzataiban történik.
Jelen Alapszabályt az OAFSZ Közgyűlése 1997. augusztus 27-én nyílt szavazással elfogadta, majd 2001. április 19-ei, a 2002. április 6-i, 2009. szeptember 11-ei és a 2010. április 9-ei, a 2014. április 4-ei, valamint a 2014. október 3-i küldöttgyűlések, illetve Közgyűlés határozatai alapján módosította.
 
Győr, 2014. október 3.
 
 
 
Árkossy Tamás
megválasztott új elnök
8200 Veszprém, Ányos P. u. 5.
Nagy Tímea
jegyzőkönyv-vezető
9023 Győr, Tihanyi Á. u. 21.
 
Molnár Péter
leköszönt elnök
2030 Érd, Bodrog u. 11.
Baranyai Pál
jegyzőkönyv-hitelesítő
2230 Gyömrő, Kossuth F. u. 2/e.
 
Parposz Tamás
levezető elnök
1044 Budapest, Pálya u. 22/D.
Salacz Dénes 
jegyzőkönyv-hitelesítő
1173 Budapest, Kévekötő u. 38.